Deputy Chair of Pharmacology

Paula Pokorna

pokornakarlov@seznam.cz